1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Macha Eye Care het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29-04-2016 en goedgekeurd door de Raad van Advies. Het beleidsplan zal ten minste jaarlijks worden aangepast indien nodig.

2. Strategie

2.1. Kernprincipes van de instelling

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: Het in samenwerking met het in Macha, Southern Province, Zambia gevestigde ziekenhuis “Macha Mission Hospital” leveren van allround oogzorg aan hen die deze zorg behoeven, zowel in Macha als in de omgeving van Macha en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid

3.1. Te verrichten werkzaamheden van de instelling

Vanaf januari 2017 zal de tot op heden zeer beperkte afdeling oogheelkunde van Macha Mission Hospital worden aangevuld met een oogarts (S. Verkerk) en een optometrist (T. Verkerk-Brussee) die oogheelkundige zorg zullen leveren aan de bezoekers van het ziekenhuis die zich melden met oogheelkundige klachten. Dit houdt in dat oogheelkundig onderzoek zal worden uitgevoerd op patiënten die zich met klachten in het ziekenhuis melden. Op basis van dit onderzoek zal het beleid bepaald worden, wat bestaat uit het voorschrijven van optische hulpmiddelen of oogheelkundige medicatie en het eventueel uitvoeren van oogheelkundige operaties. De oogarts en optometrist zullen niet in dienst zijn van het ziekenhuis, maar wel gebruik maken van aanwezig personeel en beschikbare apparatuur. De stichting zal een onkostenvergoeding verstrekken aan de oogarts en optometrist die reizen en levensonderhoud dekt, alsmede kosten die beroepsmatig gemaakt moeten worden. Aangezien er specifieke apparatuur nodig is voor het uitvoeren van alle voorgenomen taken, zal de nog te verwerven apparatuur worden aangeschaft door de stichting. Op termijn zal, indien de financiën toereikend zijn, personeel door de stichting betaald worden.

Om dit te bereiken zullen fondsen (onder anderen private donateurs, bedrijven, stichtingen) worden aangeschreven voor donaties om apparatuur en andere benodigdheden te kunnen financieren, en ook de reis- en leefkosten van de professionals die de werkzaamheden zullen uitvoeren. Donaties in natura in de vorm van materialen en medicatie zullen ook worden aangenomen. Voor operaties en brillen zal een kleine toelage van de patiënten worden gevraagd, welke ook gebruikt zal worden voor de financiering van de oogheelkundige zorg.

In de toekomst zal worden gestreefd naar een groei van de oogheelkundige afdeling, zowel wat betreft ruimte en financiën als personeel. Onderwijs aan aanwezig en nieuw aan te trekken personeel zal één van de speerpunten van de stichting zijn. Ook zal worden gestreefd naar outreaches in de omgeving van Macha om patiënten te werven en mensen te bereiken die het ziekenhuis om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen bezoeken.

Met bovenstaande werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Speerpunten
De speerpunten van de stichting zijn: cataract, brillen, onderwijs en preventie. Hiervoor is gekozen omdat cataract de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare blindheid is, en refractieafwijkingen de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare slechtziendheid. Onderwijs is nodig om het project door te geven aan lokaal personeel, zodat het project op termijn “sustainable” zal zijn. Preventie is noodzakelijk voor ontwikkeling van de oogzorg. Deze zal moeten bestaan uit voorlichting, screening en vroegtijdige behandeling van vermijdbare oorzaken van blindheid en slechtziendheid.

3.2. Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten. Het aanschrijven van stichtingen, bedrijven en particulieren met als doel het verkrijgen van financiële middelen, apparatuur of andere oogheelkundige benodigdheden. Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De financiële middelen zullen op een zakelijke bankrekening worden verzameld en in samenspraak met de penningmeester worden besteed. Zoals in artikel 6.9 van de statuten staat, zullen de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.

3.3. Vermogen van de instelling
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4. Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan het opzetten van oogheelkundige zorg in Macha Mission Hospital, in eerste instantie door het introduceren van de nodige basale zorg die bestaat uit het faciliteren van een oogarts en optometrist om acute oogheelkundige zorg, operaties (met name staaroperaties) en visuele rehabilitatie door middel van het verstrekken van optische hulpmiddelen te verrichten. Op middellange tot lange termijn zal worden gestreefd naar projecten buiten het ziekenhuis die binnen de doelstelling van de stichting vallen, zoals het werven van patiënten en het oogheelkundig screenen van inwoners van omliggende dorpen en schoolkinderen.

3.5. Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 4.7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

4. Overige

4.1. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten door de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

4.2. Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door R. Beursken, penningmeester. De jaarrekening wordt opgesteld door R. Beursken, penningmeester.

4.3. Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de volgende website: www.machaeyecare.org.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Aangezien Stichting Macha Eye Care onlangs is opgericht, staan activiteiten nog in de planning. Het tijdspad ziet er als volgt uit:

Februari 2016 t/m april 2016Opzetten stichting en notariële oprichting; ANBI-aanvraagS. Verkerk (SV), oogarts en T. Verkerk-Brussee (TV), optometrist, in samenwerking met B. Bronkhorst, notaris
Maart 2016 t/m zomer 2019Werven van fondsen, opzetten en onderhouden websiteSV, TV, bestuur
website: Patrick van Elk
Mei t/m november/december 2016Regelen / verschepen benodigde apparatuur en instrumentariumBestuur, SV, TV
Mei t/m november/december 2016Stichtingen aanschrijven voor partnerschap (Sightsavers UK, Zienderogen, Bill Gates Foundation, etc)Bestuur, SV, TV
Mei 2016Regelen bezoek aan Afrikaanse kliniek voor aanleren manual small incision cataract surgery (MSICS)SV
November / December 2016Bezoek aan Afrikaanse kliniek voor aanleren MSICSSV
Januari 2017 t/m Juli 2019Aanwezigheid oogarts en optometrist in het ziekenhuis, zorg leverenSV, TV
Januari t/m Juni 2017Periode van observatie, opstarten operatietraject, opstarten brilverkoopSV, TV
Juli t/m December 2017Oriënteren op vergroting van werkoppervlak, opleiden lokale mensen voor brilverkoop en eenvoudige oogheelkundige zorgSV, TV
Januari t/m December 2018Vergroting van werkoppervlak, logistiek optimaliseren,SV, TV
Januari 2019 t/m Juli 2019Opleiden clinical officer, overdracht van taken.SV, TV
Augustus 2019 t/m …Continueren van de stichting en regelmatige werkbezoeken aan het ziekenhuis vanuit Nederland.Bestuur, SV, TV

Financiële verantwoording – voorlopige begroting

Voorlopige begroting - Stichting Macha Eye Care
2016/20172018201920202021Totaal
Uitgaven - medisch
Microscoop€ 5.000€ 5.000
A-scan€ 5.000€ 5.000
Glazen en Monturen€ 5.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 9.000
Intra-oculaire Lenzen€ 3.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 7.000
Slijpmachine€ 1.200€ 1.200
Pasdozen 2x€ 800€ 800
Medicatie€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 2.500
Chirurgische benodigdheden€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 2.500
Transport apparatuur en voorraad€ 5.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 9.000
Transport patiënten (bijvoorbeeld verwijzingen)€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 2.500€ 12.500
Training staf, onderwijsmaterialen€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 5.000
Topsterktemeter€ 500
Onvoorzien€ 3.000€ 700€ 700€ 700€ 700€ 5.800
Medisch€ 33.000€ 8.200€ 8.200€ 8.200€ 8.200€ 65.300
Uitgaven - bestuur
PR€ 1.500€ 750€ 500€ 450€ 450€ 3.650
Reiskosten€ 500€ 500€ 400€ 300€ 300€ 2.000
Bestuur€ 2.000€ 1.250€ 900€ 750€ 750€ 5.650
Uitgaven - leefkosten etc.
Reiskosten€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 5.000€ 5.000€ 40.000
Professionele uitgaven€ 2.000€ 2.000€ 1.000€ -€ -€ 5.000
Verzekeringen€ 5.500€ 5.500€ 3.500€ -€ -€ 14.500
Dagelijkse kosten€ 8.000€ 8.000€ 4.000€ -€ -€ 20.000
Schoolgeld€ 2.000€ 2.000€ 1.000€ -€ -€ 5.000
Onvoorzien€ 2.500€ 2.500€ 2.000€ 500€ 500€ 8.000
Leefkosten€ 30.000€ 30.000€ 21.500€ 5.500€ 5.500€ 65.750
Totale uitgaven, benodigde fondsen€ 65.000€ 39.450€ 30.600€ 14.450€ 14.450€ 163.450